งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ 

เนื่องในวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564กรมการข้าว4-6 May 2021

กรมการข้าว กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จัดงานเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประทับเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทางออนไลน์ ณ พระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ซึ่งงานนี้จัดเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

มาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร

EVENTPASS เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 4 – 6 มิ.ย. 64 

ณ พระราชพิธี (วังไกลกังวล หัวหิน) และสถานที่จัดงานทั่วประเทศอีก 6 แห่ง 

ได้แก่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์วิจัยข้าวปราจีน, ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, 

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวลานตาบัว จังหวัดกำแพงเพชร, ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพิจิตร และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงความมุ่งมั่นในการจัดงานแสดงนิทรรศการรูปแบบ Hybrid Event โดยนำเสนอการจัดแสดงนิทรรศการ

 ณ สถานที่จัดงานทั่วประเทศ ร่วมกับการจัดแสดงนิทรรศการจัดรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition

เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกร 

ผ่านการ Live Streaming ไปยังสื่อต่างๆ ของหน่วยงานเครือข่าย ฯลฯ