เผยแพร่ความภูมิชาวนาไทย สู่นิทรรศการออนไลน์ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด “ข้าว” ยังคงเป็นอาหารหลักของชาติและสัญลักษณ์ของโภชนาการไทย มีประชากรกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นมื้อหลัก เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของเราจึงมี “ข้าว” เป็นหัวใจสำคัญแทบจะทุกมื้ออาหาร เรียกได้ว่า “ข้าว คือ ชีวิต” เลยก็ว่าได้


เมื่อมีข้าวจึงต้องมีผู้ผลิตข้าวหรือที่เรารู้จักกันในนาม “อาชีพชาวนา” ผู้ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ นอกจากจะอาศัยความอดทนในการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวผลิตผลแล้ว ชาวนาไทยยังต้องอาศัยความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิน น้ำ สภาพแวดล้อม การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรวมทั้งตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้าวด้วยเหตุนี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดงานเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2564 ขึ้น ในวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และเนื่องด้วยสถานการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้กรมการข้าว ทำการจัดแสดงงานในรูปแบบใหม่ แบบ Virtual Exhibition (นิทรรศกาลเสมือนจริง) โดยในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทางออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference ณ พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ในงานสามารถรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งยกองค์ความรู้ด้านข้าวมาเสิร์ฟพี่น้องชาวนาไทย ถึงหน้าจอ ผ่านช่องทาง Facebook : Rice News Channel และรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงผ่านทาง riceday2564.com ได้ตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดงาน กรมการข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่

  1. กรมการข้าว บางเขน 
  2. ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
  3. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
  4. ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
  5. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ซึ่งภายในเว็บไซต์ที่จัดแสดงนิทรรศการได้มีการแบ่งศูนย์วิจัยของแต่ละจังหวัด ออกเป็นโซนต่าง ๆ สามารถคลิกเข้าไปชมนิทรรศการได้ตามแถบเมนูด้านล่างภายในโซนของกรมการข้าวจะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในรูปแบบ 3D Virtual นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา และนิทรรศการงานวิชาการและงานวิจัยด้านข้าวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวต่างๆ ที่จะมาจัดแสดงให้ได้รับชม

 
นอกจากนั้นยังกำหนดให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตข้าวที่เป็นประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย เช่น การปรับพื้นที่นาด้วยระบบ Laser land leveling และข้าวกข45 จากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี แนวทางการอารักขาศัตรูข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ "รถหย่อนกล้าข้าวแบบประณีต", บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด กับนวัตกรรมครบวงจรเพื่อการปลูกข้าวของเกษตรกรไทย, บริษัทพาวเวอร์ อโกรเทค ประเทศไทย จำกัด กับโดรนการเกษตรเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย ที่มาร่วมนำเสนอแนวความรู้ด้านข้าวผ่านทางออนไลน์ 
พร้อมทั้งยังมีกิจกรรม Live สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากร้านค้าชื่อดังมาจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อทางออนไลน์ได้ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในช่วงเย็นของทุกวันจะมีกิจกรรมจับสลากลุ้นรับของรางวัล โดยจะสุ่มชื่อจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงานอีกด้วย 

 

สำหรับวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 07.09 น. จะมีการจัดให้มีพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าพิธีกรรม โดยสามารถรับชมได้ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage "Rice News Channel"

Share